Skip to main content

PRIVACY POLICY

In deze privacy policy leg ik, Merkwijs BV, je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.

Merkwijs BV hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Merkwijs BV en jou, als (potentiële) klant. 

Wie ben ik?

Merkwijs BV, met maatschappelijke zetel te Clement Rottiersstraat 40, 9220 Hamme en met ondernemingsnummer BE1003.137.871 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je ons meedeelt door ons verzameld. Dit gebeurt via de programma’s The Huddle en Plug & Pay, alsook middels excellijsten. Het gaat om:

 • Voornaam en familienaam
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens bedrijf (adres en BTW-nummer)
 • Indien cursus aangekocht, betalingsgegevens

Via haar website noch dienst heeft Merkwijs BV de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

Merkwijs BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Merkwijs BV het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert (bv. communicatie en facturatie). Daarnaast worden jouw gegevens eventueel gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Merkwijs  BV.

Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Gegevens voor doelen die verder reiken dan de opdracht, zoals bv. marketingdoeleinden, worden bewaard tot jij verzoekt tot verwijdering op de manier zoals voorgeschreven onder punt 8. Jouw facturatiegegevens worden in elk geval 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Merkwijs BV is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. De verzamelde gegevens zitten in de CRM-tool en worden via de structuren hiervan beveiligd. Wachtwoorden worden veilig bewaard in het programma ……..

Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

Welke rechten heb jij?

Jij hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar;
 • recht op overdraagbaarheid.

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door de opt-out in de e-mail te gebruiken of door contact op te nemen met Merkwijs BV. Dit kan schriftelijk per e-mail. Binnen een termijn van 7 dagen word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact met ons opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en/of
 • indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

Slotbepaling

Deze verklaring is van toepassing vanaf  26/03/2024.

Merkwijs BV behoudt zich het recht voor het privacybeleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Oost-Vlaanderen zijn exclusief bevoegd. 

 

 

× Hoe kan ik je helpen?