Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn:  Merkwijs,  gevestigd te Clement Rottiersstraat 40, 9220 Hamme, en ondernemingsnummer BE1003.137.871

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: ‘hello@merkwijs.be’.

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod:alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.
 2. Dienst: de diensten die wij, Merkwijs,
 3. Dienstverlener: wij, Merkwijs.
 4. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
 5. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij het betalen van een voorschot, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst.
 6. Klant:De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
 7. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
 8. Producten: de producten die wij, Merkwijs, verkopen.
 9. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
 10. Website:merkwijs.be
 11. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, Diensten en Producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen als Klant.

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. De Dienstverlener biedt de volgende Diensten/Producten aan:

 • Online coaching calls
 • Livedagen
 • Trajecten (online calls, livedagen, whatsapp support)

3.2. De Dienstverlener doet steeds een Aanbod via de Website. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend. De prijzen vermeld in het Aanbod zijn evenwel exclusief BTW. De prijs bij het afrekenen vermeld zal wel inclusief BTW zijn.

3.3. Indien een bepaald deel van het Aanbod een beperkte geldingsduur heeft, zal dit nadrukkelijk worden vermeld. Het Aanbod geldt evenwel steeds zolang de voorraad strekt of de dienst beschikbaar is. Een Aanbod wordt als aanvaard beschouwd als dit kon worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld wanneer de Klant ervoor opteert een traject te starten.

3.4. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen, alsook het Aanbod zelf. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het hebt aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod.

3.5. De Dienstverlener kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijs kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.6. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst of Product gaat de Klant ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Voor de Klant ontstaat vanaf dat moment de verplichting tot betaling van de volledige som. De effectieve uitwerking van het traject zal wel afhangen van de agenda van de Dienstverlener.

3.7. Diensten of Producten die via de Website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de Website te worden betaald, tenzij termijnbetalingen mogelijk zijn voor de betrokken Diensten of Producten.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant 

4.1. Algemeen

4.1.1. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant, onder meer bestaande uit volledige informatieverstrekking, deelnemen aan calls, bekijken van modules, maken van opdrachten en voorbereidingen.

De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen of coaching.

De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt na bestelling/akkoord. De Dienstverlener kan ervoor opteren de uitvoering pas te laten starten na betaling van het verschuldigde bedrag.

4.1.2. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek of via een vooraf toegestuurde vragenlijst. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

Zo kan bijvoorbeeld gevraagd worden van de Klant om de Dienstverlener toegang te verlenen tot alle benodigde tools (e-mailmarketing, social media, Google analytics, Google Mijn Bedrijf, websitebeheer, financiële gegevens, boekhouding, …).

4.1.3. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

4.1.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

4.2. Online cursussen/content

4.2.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

4.2.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang tot de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

4.2.3. De Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van business-dienstverlening. Met de online trainingen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen.

4.2.4. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een online platform.

4.2.5. Na het einde van een online training, blijft de inhoud – naargelang de keuze van de Dienstverlener – beschikbaar gedurende de duurtijd van het traject, dan wel ‘levenslang’ (zolang de Dienstverlener, de online training en het online platform blijven bestaan; indien de Dienstverlener er dan voor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht).

4.2.6. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.

Artikel 5 – Vergoeding

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst of het gekozen Product. De prijzen staan steeds vermeld op de Website van de Dienstverlener.

5.1.2. De vermelde tarieven zijn exclusief BTW, doch bij afrekening wordt het bedrag inclusief BTW vermeld. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Producten/Diensten en eventueel vervoersonkosten. Zulke extra opties (bv. aankoop fysiek werkboek,…) en eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant, bovenop de oorspronkelijke aanbodprijs.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  De bestelling dient door de Klant na ontvangst van factuur betaald te worden of indien het Product online wordt aangekocht, onmiddellijk online te worden betaald (via krediet- of bankkaart), dan wel middels termijnbetalingen. De concrete termijnen zullen in dat laatste geval duidelijk worden meegedeeld bij de bestelling. De Dienstverlener kan de uitvoering van de Diensten in elk geval uitstellen of opschorten voor zover de Klant in gebreke blijft om te betalen.

5.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zal de Dienstverlener u een eerste herinnering sturen.

In het geval dat de uitvoering van de Dienst al startte voordat het verschuldigde bedrag was voldaan, kan de Dienstverlener vanaf de tweede herinnering al haar werkzaamheden ten behoeve van de Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

In elk geval is over het openstaande factuurbedrag vanaf de tweede herinnering – zonder voorafgaande ingebrekestelling – een verwijlintrest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag (per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro, tenzij een grotere schade door Merkwijs aangetoond wordt. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst en geld-terug-garanties

6.1. Trajecten – algemeen

Een aangekocht traject kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop. De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject/de gekozen Dienst. Deze informatie wordt in principe steeds beschikbaar gesteld via de Website. De Overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. Modaliteiten voor wanneer de Klant toch wenst te annuleren na sluiten van de Overeenkomst, worden hieronder beschreven.

6.1.1. Individuele coaching

Een Overeenkomst voor individuele coaching kan nadat de (eerste) sessie is vastgelegd, nog maar slechts met terugbetaling van 50% van de totaalprijs worden geannuleerd. Vanaf er reeds een sessie is uitgevoerd, is het volledige bedrag verschuldigd.

De sessies van de individuele coachingstrajecten en de livedag moeten binnen de 6 maanden na bestelling plaatsvinden. Bij gebreke daaraan heeft de Dienstverlener het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder terugbetaling verschuldigd te zijn. Het moment van annulering is het moment waarop deze keuze duidelijk aan de Dienstverlener ter kennis wordt gebracht.

Een concrete sessie of livedag is slechts kosteloos annuleerbaar tot 7 dagen voorafgaand aan de afgesproken datum. Tot 48 uur op voorhand is nog 50% van de totaalprijs verschuldigd. Bij een no show zonder verwittiging is het volledige bedrag verschuldigd.

6.1.2. Groepstrajecten

Groepstrajecten zijn tot aan de start van het programma slechts annuleerbaar met terugbetaling van 50% van het totaalbedrag. Zodra het programma begonnen is, is annuleren niet meer mogelijk: het volledige bedrag zal verschuldigd zijn.

6.3. Workshops

6.3.1. Workshops zijn slechts kosteloos annuleerbaar tot 7 dagen voorafgaand aan de afgesproken datum. Tot 48 uur op voorhand is nog 50% van de totaalprijs verschuldigd. Bij een no show zonder verwittiging is het volledige bedrag verschuldigd.

 

6.4. Producten

6.4.1. De verkoop van Producten (bv. templates, online cursussen,…) kan nooit worden geannuleerd. Er wordt verwezen naar artikel 14 in verband met het Herroepingsrecht.

 

6.5. Algemeen

6.5.1. De Dienstverlener kan maar haar Diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. Hieronder valt uiteraard ook wanbetaling. De Dienstverlener is in dat geval niet verplicht om verdere verantwoording aan te tonen.

Artikel 7 – Levering

7.1. Diensten of (digitale) Producten worden geleverd binnen de afgesproken termijn. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van de leveringsinformatie door de Klant.

7.2. Coaching gebeurt online of offline, afhankelijk van de afspraak. Dat geldt ook voor workshops. Online trajecten vinden plaats online.

7.3. De (groeps)trajecten lopen op de afgesproken data (niet langer), net zoals de workshops doorgaan op de afgesproken datum.

Artikel 8 – Betwistingen 

8.1. De Klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Producten van de Dienstverlener binnen de 7 dagen na de levering via e-mail kenbaar maken aan de Dienstverlener. Klachten hierna worden niet meer in rekening genomen.

Indien van een gebrek van een Product later melding zou worden gemaakt, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

De Klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Algemeen

9.1.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.

9.1.2. De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

9.1.3. De Klant is geheel aansprakelijk voor eventuele materiële schade aan de goederen van Merkwijs.

9.2. Overmacht

9.2.1. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

9.2.2. De Klant is evenmin aansprakelijk wanneer deze niet op een afspraak kan zijn wegens aangetoonde overmacht. Het gaat om zaken die absoluut buiten de wil om zijn, zoals stroompanne of ongeval/ziekte.

9.3. Relaties met derden 

9.3.1. Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

9.4. Contractuele tekortkomingen 

9.4.1. Indien bij het uitvoeren van onze Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan de Klant haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

9.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de overeenkomst). In elk geval is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot wat haar aansprakelijkheidsverzekering dekt.

9.5. Problemen website

9.5.1. De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de Website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website en de online Diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

9.5.2. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

9.6. Eigen verantwoordelijkheid klant

9.6.1. De Dienstverlener begeleidt de Klant en staat hem/haar bij met advies. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de Klant zelf maakt tijdens het traject i.v.m. zijn/haar zaak.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht 

10.1. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform,  producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

10.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de Overeenkomst.

10.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

10.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 12 – Gegevensverwerking 

12.1. Door het aanvaarden van een Aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van de Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy, die toegankelijk is op de Website.

Artikel 13 – Geheimhouding 

13.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen
 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,
 • het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,
 • partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en erna.

13.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

13.3. De Klant erkent dat de Dienstverlener bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

Artikel 14 – Herroepingsrecht

14.1. Algemeen

14.1.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online zouden plaatsen.

14.2. Uitzonderingen: 

14.2.1. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

14.2.2. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten, noch voor de uitgevoerde Dienst(fas)en die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.

14.2.3. Het herroepingsrecht zal derhalve enkel gelden voor de Diensten die de Dienstverlener aanbiedt die niet bestaan uit online materiaal, en waarvoor nog geen werk is uitgevoerd dat persoonlijk aangepast is aan de individuele Klant.

14.3. Uitoefening van het herroepingsrecht

14.3.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

14.3.2. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen.

14.3.4. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 15 – Slotbepalingen

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of de Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

15.3.  Deze Algemene voorwaarden alsook alle overeenkomsten van de Dienstverlener worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. de facturen van de Dienstverlener behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen.

Laatste update: 26/03/2024

 

 

× Hoe kan ik je helpen?